Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Η Αυγή για τις αποκαλύψεις του GreekAmericanNewsAgency...


Ολόκληρη η επιστολή προς την Κριστίν Λαγκάρντ

Επιστολή πρόθεσης
Αθήνα, 14 Μαΐου 2014.
κ. Κριστίν Λαγκάρντ
 Γενική Διευθύντρια Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ουάσιγκτον

Αγαπητή κ. Λαγκάρντ, στην επισυναπτόμενη επικαιροποίηση των Μνημονίων Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Πολιτικών (MEFP) των περιόδων από 9η Μαρτίου 2012, 21η Δεκεμβρίου 2012, 20ή Μαΐου 2013 και 17η Ιουλίου 2013, καταγράφουμε την πρόοδο και τις πολιτικές που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του οικονομικού προ- γράμματος της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο υποστηρίζεται από μια διευρυμένη ρύθμιση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η ύφεση υποχωρεί και προβλέπουμε ότι η οικονομία θα επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης το 2014. Καταγράψαμε ένα αξιοσημείωτο πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2013 σε σχέση με το πρόγραμμα, αρκετά υψηλότερο και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. 

Η θέση της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό έχει βελτιωθεί, με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να εμφανίζει πλεόνασμα για πρώτη φο- ρά μετά από δεκαετίες. Ωστόσο, η οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και δημόσιου χρέους, τα υψηλόποσα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα διαρθρωτικά ελλείμματα, παρά τις μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Στο τέλος του 2013 πετύχαμε όλα τα ποσοτικά κριτήρια επιδόσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, εκτός από ένα, αυτό των εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών (σύμφωνα με τον στενό ορισμό). Ωστόσο, χάσαμε τους ενδεικτικούς στόχους και πολλά διαρθρωτικά σημεία αναφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο υιοθετούμε τις βασικές μεταρρυθμίσεις και λαμβάνουμε διορθωτικά μέτρα, περιλαμβανομένων και των προαπαιτουμένων για την αναθεώρηση αυτή. 

Οι προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν: Δημοσιονομική πολιτική: Ως προαπαιτούμενη δράση, αναθεωρούμε τις «οροφές» των δαπανών για να «κλειδώσουν» το 2013 οι μειώσεις τους στο πλαίσιο της εφαρμογής πολιτικών για τη διασφάλιση ότι θα επιτύχουμε ένα πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ το 2014. Είμαστε αφοσιωμένοι στην υιοθέτηση των πολιτικών εκείνων που θα οδηγήσουν σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ το 2015. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2015 θα πρέπει να συμφωνηθεί με Κομισιόν, ΕΚΤ και ΔΝΤ έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014. Επί- σης λαμβάνουμε μέτρα για τον περιορισμό των δημοσιονομικών κινδύνων από τους τομείς της ενέργειας και της υγείας. Δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: Έχουμε εγκρίνει νομοθεσία για τον νέο φόρο ακίνητης περιουσίας και περαιτέρω μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος, καθώς και κώδικες για τη φοροεισπρακτική διαδικασία. Ως προ- απαιτούμενο έχουμε υιοθετήσει νομοθεσία για να ενδυναμώσουμε την αυτονομία και να βελτιώσουμε τις λειτουργίες της φορολογικής διοίκησης. 

Προχωράμε σε μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και κάλυψη της υστέρησης σε συμφωνημένους στόχους σε έξοδο και κινητικότητα. Έχουμε λάβει μέτρα για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών πληρωμής και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων της περαιτέρω συσσώρευσης καθυστερούμενων οφειλών. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα: Η επανεξέταση της ποιότητας του ενεργητικού και τα stress tests κατέδειξαν την ανάγκη για την περαιτέρω ενίσχυση του τραπεζικού κεφαλαίου και την επιτάχυνση της διαδικασίας για την αποκατάσταση των τραπεζών και των ισολογισμών του ιδιωτικού τομέα. Για τον σκοπό αυτόν, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε από τις τράπεζες να αντλήσουν τα κεφάλαια που προκύπτουν από τα stress tests ως το τέλος Ιουνίου 2014, διατηρώντας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ως ασπίδα προστασίας. Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Επιταχύνουμε, ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, τις μεταρρυθμίσεις της τραπεζικής εποπτείας των επισφαλειών επιχει- ρήσεων και νοικοκυριών. Ενίσχυση ανάπτυξης, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: Με πρωτοβουλία μας και σε συμφωνία με Κομισιόν, ΕΚΤ και ΔΝΤ έχουμε υιοθετήσει τις βασικές υποδείξεις του ΟΟΣΑ για την εξάλειψη των κανονιστικών περιορισμών του ανταγωνισμού σε τέσσερις τομείς. 

Από τα προαπαιτούμενα έχουμε επίσης εφαρμόσει διάφορες δράσεις για τη στήριξη του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και της εμπροσθοβαρούς μείωσης των εργοδοτικών εισφορών. Πρόσθετες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν ακόμη μέτρα για το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, τη βελτίωση του ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, την ελάφρυνση του διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων δημόσιων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της οικονομίας καλύπτεται επαρκώς για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Σταθερές δεσμεύσεις είναι επίσης η εκ μέρους των συνεργατών μας στη ζώνη του ευρώ παροχή επαρκούς υποστήριξης κατά τη διάρκεια του προγράμματος και παραπέρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα σημειωθεί πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, παραμένουμε σταθεροί στην ελάφρυνση του χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, όπως περιγράφεται στο ανακοινωθέν του Eurogroup της 27ης Νοεμβρίου και της 13ης Δεκεμβρίου του 2012. Στη βάση αυτή ζητούμε την ολοκλήρωση της 5ης αξιολόγησης όπως προβλέπεται από τα Μνημόνια. 

Δεδομένων των καθυστερήσεων στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του Ταμείου (EFF) ζητούμε την αποδέσμευση επιπλέον 3 δισ. SDR, καθώς και: (i) Εγκατάλειψη των ποσοτικών κριτηρίων επιδόσεων για τις καθυστερήσεις της κυβέρνησης για το τέλος του 2013 ii) Τον καθορισμό των κριτηρίων επιδόσεων και ενδεικτικούς στόχους για το τέλος Ιουνίου. Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που παρατίθενται στο συνημμένο Μνημόνιο είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο του προ- γράμματος, αλλά θα είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα μέτρα που μπορεί να είναι τα πλέον πρόσφορα για τον σκοπό αυτό, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν. Θα διαβουλευτούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ πριν από την υιοθέτηση τυχόν τέτοιων ενεργειών που περιέχονται στα Μνημόνια και σε συμφωνία με τις πολιτικές που προβλέπει το Ταμείο σε παρόμοιες διαβουλεύσεις. Αντίγραφο της επιστολής θα σταλεί στους κ. Ντάισελμπλουμ, Κάλλας και Ντράγκι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου