Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Επιστολή του Γάλλου προέδρου Hollande προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο


Ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας κ. François Hollande, εἰς ἀπάντησιν πρός τό συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ του εἰς τό ὕπατον ἀξίωμα τῆς Χώρας του, ἀπέστειλεν Αὐτῷ τό κάτωθι εὐχαριστήριον Γράμμα μετά προσκλήσεως ὅπως τόν ἐπισκεφθῇ εἰς Παρισίους:


Ἐν Παρισίοις, τῇ 26ῃ Ἰουλίου 2012

Παναγιώτατε,

Ἔλαβον τήν θερμήν ἐπιστολήν Σας μέ τάς συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων μου ὡς Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας καί εἰλικρινῶς Σᾶς εὐχαριστῶ διά τοῦτο.
Πιστέψτε με ὅτι εἶμαι ἀποφασισμένος νά διατηρήσω καί νά ἀναπτύξω περαιτέρω τάς ἱστορικάς σχέσεις φιλίας καί κατανοήσεως μεταξύ τῆς Γαλλίας καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, χάρις εἰς τήν δύναμιν τῆς προσωπικῆς σχέσεώς Σας μέ τήν χώραν μας, καθώς καί τῆς ἀνθρωπιστικοῦ χαρακτῆρος ποιμαντικῆς Σας εἰς ὅλον τόν κόσμον.
Θά εἶμαι, ἐπίσης, πολύ προσεκτικός ὡς πρός τήν τήρησιν τῶν ἀρχῶν καί τῶν κανόνων τοῦ κοσμικοῦ κράτους, οὕτως ὥστε καί ἡ Ὀρθοδοξία νά δυνηθῇ νά καταλάβῃ εἰς τήν Γαλλίαν κάθε θέσιν, ἡ ὁποία τῆς ἀνήκει.
Ἐλπίζω ὅτι θά εἶμαι εἰς θέσιν νά μπορέσω νά συζητήσω μαζί Σας αὐτά τά θέματα πού σχετίζονται μέ τά τρέχοντα διεθνῆ ζητήματα, κατά τήν διάρκειαν μιᾶς ἐπισκέψεως πού θά δύνασθε νά πραγματοποιήσητε εἰς Παρισίους, τήν στιγμήν, τήν πλέον κατάλληλον δι’Ὑμᾶς.
Σᾶς παρακαλῶ νά δεχθῆτε, Παναγιώτατε, τήν ἔκφρασιν τῆς βαθυτάτης ἐκτιμήσεώς μου.

Ὑμέτερος

François HOLLANDE

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι,
Τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ Κωνσταντινουπόλεως
κ.κ. Βαρθολομαίῳ τῷ Α΄
Εἰς τήν Πόλιν (Τουρκίαν) »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου