Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2014


Πέμπτη, 7η Ιουνίου 2012

Προς τους:
• κ. Κωνσταντή Λαμπράκη, Επικεφαλής συνδυασμού «Ελληνοαμερικανική Αναγέννηση» των εκλογών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης
• κ. Ηλία Τσεκερίδη, Επικεφαλής συνδυασμού «Όλοι Μαζί για τον Ελληνισμό» των εκλογών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης
• Αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης
• Μέσα Ενημέρωσης

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της 10ης Ιουνίου 2012 της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, που απαρτίζεται από τους
• Απόστολο Τομόπουλο, Πρόεδρο
• Γιάννη Χελιώτη, Αντιπρόεδρο
• Δημήτριο Φίλιο, Γραμματέα
• Δημήτριο Βεκιαρέλλη, Μέλος
• Ιωάννη Αγγελόπουλο, Μέλος

Αφού συνεδρίασε την 30η και 31η Μαΐου 2012, καθώς και την 4η, 5η και 6η Ιουνίου 2012 και προέβη σε διεξοδικό διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των φορέων-μελών της Ομοσπονδίας, αποφάσισε τα ακόλουθα:
 
1. Έχοντας υπόψη το άρθρο 17, παράγραφος 7 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το οποίο οι αντιπρόσωποι των συλλόγων-μελών πρέπει να συμμετέχουν σε τρεις (3) τουλάχιστον από τις έξι τακτικές γενικές συνελεύσεις κατά τη διετή θητεία της διοικήσεως, η Επιτροπή αποφάσισε λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την περίοδο 2010-2012, πραγματοποιήθηκαν μόνο πέντε (5) τακτικές γενικές συνελεύσεις, η αναγκαία συμμετοχή μειώνεται σε δύο (2). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι με το μέτρο αυτό δεν θα λάβουν μέρος στις εκλογές 25 σύλλογοι και συνεκτιμώντας την πρόταση-εισήγηση που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που επιδόθηκε στην Εφορευτική Επιτροπή, το απόγευμα της 5ης Ιουνίου 2012, αλλά και τη συμπληρωματική εισήγηση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής Απόστολου Τομόπουλου και Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής Δημήτρη Φίλιου, να ληφθούν υπόψη οι παρουσίες των αντιπροσώπων και στις Γενικές Τακτικές Συνελεύσεις που δεν κατέστη δυνατή η απαρτία για την διεξαγωγή τους.

2. Η τελική απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής εξαντλώντας όλα τα περιθώρια επιείκειας για το συμφέρον της Ομοσπονδίας, είναι να αποκλεισθούν μόνο οι σύλλογοι που δεν έχουν καμία παρουσία στις Γενικές Συνελεύσεις κατά την διετία 2010-12. Οι σύλλογοι αυτοί είναι οι εξής:
ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
ΑΡΝΙΩΤΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΩΝ-ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΑΣΣΙΦΑΗ
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ NJ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
 
3. Δεδομένου ότι οι αντιπρόσωποι των συλλόγων αυτών στερούνται το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, 3 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί υποψήφιοι του συνδυασμού «Ελληνοαμερικανική Αναγέννηση» δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εκλογές. Πρόκειται για τους κ.κ., Σάββα Ανδρέα, Αθανασούλα Αναστάσιο, Δρογάρη Γεώργιο (τακτικούς) και Γκόρο Ιωάννη, Αυγητίδη Ανέστη και Παναγάκου Πηνελόπη (αναπληρωματικούς). Η Εφορευτική Επιτροπή έδωσε το δικαίωμα στο συνδυασμό να συμπληρώσει τον αριθμό των αναπληρωματικών υποψηφίων έως χθές 6 Ιουνίου 2012 και ώρα 8 μ.μ.

4. Έχοντας υπόψη το άρθρο 5, παράγραφο 4 του καταστατικού της Ομοσπονδίας , περί μη εξόφλησης οικονομικών υποχρεώσεων πέραν των τριών ετών, θεωρεί ότι ο Σύλλογος New York Atlas με αριθμό μητρώου 164, έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθότι ο αντιπρόσωπός του αναγνώρισε εγγράφως (με ηλεκτρονικό μήνυμα email) την εκπρόθεσμη οφειλή από εκδηλώσεις του 2008-2009 και δεσμεύτηκε ότι θα τακτοποιηθεί σύντομα. Παρά το γεγονός ότι στο ως άνω μήνυμα ο κ. Δημήτριος Δημητρίου αμφισβητεί το συνολικό ύψος της οφειλής, το γεγονός ότι την αναγνωρίζει, καθώς και ότι ο σύλλογος είναι ταμειακώς εντάξει για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012, η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε, να δώσει στο Σύλλογο ATLAS το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία της 10ης Ιουνίου 2012.

5. Ο Σύλλογος ΜΑΝΗ με αριθμό μητρώου 22 δικαιούται τελικώς να συμμετάσχει στις εκλογές διότι η αμφισβήτηση που υπήρχε με την πληρωμή της συνδρομής του 2011 διευθετήθηκε μετά από εξηγήσεις που έδωσαν οι αντιπρόσωποι του συλλόγου και την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων.

6. Ο Σύλλογος Ladies Auxiliary Σουλιώτισσες με αριθμό μητρώου 63 δεν δικαιούται να συμμετάσχει στις εκλογές εφόσον πλήρωσε την συνδρομή του εκπρόθεσμα (4/22/2012).

Αναφορικά με τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν την 6η Ιουνίου 2012, η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε τα εξής:
 
1. Με πλειοψηφία 4-1, απορρίπτει την ένσταση του Ηλία Τσεκερίδη πέρι νομιμότητας του Συλλόγου Atlas στις διαδικασίες των εκλογών της Ομοσπονδίας της 10ης Ιουνίου.
 
2. Με πλειοψηφία 3-2, αποδέχεται την ένσταση του Γεωργίου Αλικάκου ως προς τη συμμετοχή του Συλλόγου Πανευβοϊκός στις διαδικασίες των εκλογών της Ομοσπονδίας της 10ης Ιουνίου.
 
3. Ομόφωνα απορρίπτει την ένσταση του Γεωργίου Αλικάκου ως προς τη συμμετοχή του Συλλόγου Αρνιωτών στις διαδικασίες των εκλογών της Ομοσπονδίας της 10ης Ιουνίου.
 
4. Ομόφωνα αποδέχεται την ένσταση του Θεόδωρου Παυλάκου ως προς τη συμμετοχή του Συλλόγου Επιδαύρου Λειμηράς στις διαδικασίες των εκλογών της Ομοσπονδίας της 10ης Ιουνίου.
 
5. Ομόφωνα απορρίπτει την ένσταση του Ιωάννη Γκόρου ως προς τη συμμετοχή του Συλλόγου Επιστημόνων στις διαδικασίες των εκλογών της Ομοσπονδίας της 10ης Ιουνίου.
 
6. Με πλειοψηφία 4-1, απορρίπτει την ένσταση των κ.κ. Κωνσταντή Λαμπράκη και Παναγιώτη Μιχαλέα, εκ μέρους του συνδυασμού «Ελληνοαμερικανική Αναγέννηση», θεωρώντας την Εφορευτική Επιτροπή αναρμόδια να επιληφθεί των ζητημάτων που θίγει αναφορικά με την καταγγελόμενη μη τήρηση του καταστατικού εκ μέρους αξιωματούχων και μελών της απερχόμενης διοίκησης.
 
7. Αναφορικά με την ένσταση του Δημητρίου Δημητρίου σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής του Αργύρη Κατού ως υποψηφίου στις εκλογές και μετά από ενδελεχή έρευνα και πιστοποίηση από το Γραμματέα του Συλλόγου Βορειοχωριτών Πελιναίον, με ομοφωνία των τεσσάρων παρόντων, απορρίπτει την εν λόγω ένσταση.
 
Οι υπόλοιποι φορείς-μέλη της Ομοσπονδίας θεωρούνται ταμειακώς εν τάξει.
 
Για την Εφορευτική Επιτροπή,
Απόστολος Τομόπουλος, Πρόεδρος
Ιωάννης Χελιώτης, Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Φίλιος, Γραμματέας
Ιωάννης Αγγελόπουλος, Μέλος
Δημήτρης Βεκιαρέλλης, Μέλος

Η κατάσταση των 86 φορέων-μελών της Ομοσπονδίας που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι οι εξής:
ATHENIANS SOCIETY
UNITED PIREOTES OF AMERICA
ASSOCIATION OF AETOLOAKARNANIANS
DIPLATANOS SOCIETY
NAUPACTIAN BROTHERHOOD OF NY
GALAXIDI BROTHERHOOD EANTHE
SYLLOGOS EVRITANON AMERIKIS "PANAGIS PROUSIOTISSA"
FTHIOTIDOS SOCIETY THERMOPYLLES
ATHANASIOS DIAKOS
PETRINA BROTHERHOOD OF NEW YORK
MUTUAL SOCIETY OF AIGIOTES VOSTITSA
EPIDAVROU LIMIRAS ASSOCIATION
BROTHERHOOD MANI
CALAVRYTAN FRATERNITY "THE LAVARN OF 1821"
MESSINIAN BENEVOLENT ASSOCIATION ARISTOMENIS
GEROS TOU MOREA
PANELIAKOS SOCIETY OF NY
ANAVRETY SOCIETY
GARGALIANI BENEOLENT ASSOCIATION "TELOS AGRAS"
DAFNIOTON SOCIETY "ST. GEORGE"
GYTHION ASSOCIATION OF UNITED STATES
KALAMATA SOCIETY "SAINT APOSTOLOI"
SYLLOGOS PATRINON "KOSTIS PALAMAS"
ASSOCIATION LACONON
PANKORINTHIAN BROTHERHOOD OF AMERICA
PAN ERIKOUSSA SOCIETY
KEFALOS SOCIETY OF AMERICA
CEPHALONIAN ASSOCIATION AENOS
AESCULAPIAN THESSALIAN BROTHERHOOD
PYRRHUS BENEVOLENT SOCIETY
DAUGHTERS OF EPIRUS
SOCIETY OF EPIROTES "ANAGENESIS"
KOSTARAZION BENEVOLENT OF ST. DEMETRIOS
THESSALONIKIAN SOCIETY OF NY
SOCIETY OF KASTORIANS "OMONOIA"
SOCIETY OF MAVROVON
ASSOCIATION DRAMINON "AGIA VARVARA"
PAN ICARIAN BROTHERHOOD "PANDIKI"
PAN ICARIAN BROTHERHOOD KOURSAROS
PAN-LEMNIAN PHILANTHROPIC ASSOCIATION "HEPHAESTOS"
PANSAMIAN BROTHERHOOD
NISYRIAN SOCIETY OF NEW YORK
PANCHIAKI KORAIS SOCIETY
CRETANS ASSOCIATION OMONOIA
SYLLOGOS KRETON MINOS
ENOSIS ETHNIKOFRONON ELLINOAMERIKANON
GREEK CULTURAL CENTER
SYLLOGOS PONTION  "KOMNINOI"
PANEVOIKOS SOCIETY
PONTIAN SOCIETY "PONTOS"
NORTHERN CHIOS SOCIETY "PELINEON"
GREEK AMERICAN FOLKLORE SOCIETY
ERMOUPOLIS SYROS BENEVOLENT SOCETY
PANICARIAN BROTHERHOOD OF MERICA NEA IKARIA
EL GRECO SOCIETY
ST. DEMETRIOS NAUPCTIAN BROTHERHOOD
KALYMNOS SOCIETY OF NY
GREEK AMERICAN HOMEOWNERS ASSOCIATION
SOCIETY AGIOGALOUSION AMERICA
BENEVOLENT SOCIETY "ELEFTHERIANI"
PARPAROUSION SOCIETY "PANAGIA PAGOUSAINA"
SOCIETY ELATOUSION OF "ST. STEFANOS"
ST. NICHOLAS CHURCH OF FLUSHING
EPARHIA KYNOURIAS
SYLLOGOS NOMOU MAGNISIAS ARGONAUTES
ST. DEMETRIOS CHURCH OF ASTORIA
ST. DEMETRIOS CHURCH OF JAMAICA
PANHELLENIC ORGANIZATION "MARTYRS OF KAVO MELANIOS"
ASSOCIATION OF LOGASTRA
CEPHALONIAN BROTHERHOOD OF NY
AKTINA PRUDUCTIONS
OLYMPIAKOS FAN CLUB OF NY
RETIREMENT'S CLUB OF ASTORIA
NY GREEK AMERICAN ATLAS SOCCER CLUB
INCURABLE ILLNESS FOUNDATION
PROPHET ELIAS CHURCH YONKERS
ST. ELEFTHERIOS CHURCH
PAN GREGORIAN FOOD INDUSTRY COOPERATIVE OF NY
ENOSIS EVRYTANON AMERIKIS "TO KARPENISI"
ST. DEMETRIOS CHURCH OF MERRICK
GREEK AMERICAN MOTHERS
AMORGOS SOCIETY
HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH
SOCIETY OF TILOS
GRECIAN HUNTING CLUB OF NEW YORK
HELLENIC MEDICAL SOCIETY OF NY
GYTHION ASSOCIATION OF UNITED STATES
KALAMATA SOCIETY "SAINT APOSTOLOI"
SYLLOGOS PATRINON "KOSTIS PALAMAS"
ASSOCIATION LACONON
PANKORINTHIAN BROTHERHOOD OF AMERICA
PAN ERIKOUSSA SOCIETY
KEFALOS SOCIETY OF AMERICA
CEPHALONIAN ASSOCIATION AENOS
AESCULAPIAN THESSALIAN BROTHERHOOD
PYRRHUS BENEVOLENT SOCIETY
DAUGHTERS OF EPIRUS
SOCIETY OF EPIROTES "ANAGENESIS"
KOSTARAZION BENEVOLENT OF ST. DEMETRIOS
THESSALONIKIAN SOCIETY OF NY
SOCIETY OF KASTORIANS "OMONOIA"
SOCIETY OF MAVROVON
ASSOCIATION DRAMINON "AGIA VARVARA"
PAN ICARIAN BROTHERHOOD "PANDIKI"
PAN ICARIAN BROTHERHOOD KOURSAROS
PAN-LEMNIAN PHILANTHROPIC ASSOCIATION "HEPHAESTOS"
PANSAMIAN BROTHERHOOD
NISYRIAN SOCIETY OF NEW YORK
PANCHIAKI KORAIS SOCIETY
CRETANS ASSOCIATION OMONOIA
SYLLOGOS KRETON MINOS
ENOSIS ETHNIKOFRONON ELLINOAMERIKANON
GREEK CULTURAL CENTER
SYLLOGOS PONTION  "KOMNINOI"
PANEVOIKOS SOCIETY
PONTIAN SOCIETY "PONTOS"
NORTHERN CHIOS SOCIETY "PELINEON"
GREEK AMERICAN FOLKLORE SOCIETY
ERMOUPOLIS SYROS BENEVOLENT SOCETY
PANICARIAN BROTHERHOOD OF MERICA NEA IKARIA
EL GRECO SOCIETY
ST. DEMETRIOS NAUPCTIAN BROTHERHOOD
KALYMNOS SOCIETY OF NY
GREEK AMERICAN HOMEOWNERS ASSOCIATION
SOCIETY AGIOGALOUSION AMERICA
BENEVOLENT SOCIETY "ELEFTHERIANI"
PARPAROUSION SOCIETY "PANAGIA PAGOUSAINA"
SOCIETY ELATOUSION OF "ST. STEFANOS"
ST. NICHOLAS CHURCH OF FLUSHING
EPARHIA KYNOURIAS
SYLLOGOS NOMOU MAGNISIAS ARGONAUTES
ST. DEMETRIOS CHURCH OF ASTORIA
ST. DEMETRIOS CHURCH OF JAMAICA
PANHELLENIC ORGANIZATION "MARTYRS OF KAVO MELANIOS"
ASSOCIATION OF LOGASTRA
CEPHALONIAN BROTHERHOOD OF NY
AKTINA PRUDUCTIONS
OLYMPIAKOS FAN CLUB OF NY
RETIREMENT'S CLUB OF ASTORIA
NY GREEK AMERICAN ATLAS SOCCER CLUB
INCURABLE ILLNESS FOUNDATION
PROPHET ELIAS CHURCH YONKERS
ST. ELEFTHERIOS CHURCH
PAN GREGORIAN FOOD INDUSTRY COOPERATIVE OF NY
ENOSIS EVRYTANON AMERIKIS "TO KARPENISI"
ST. DEMETRIOS CHURCH OF MERRICK
GREEK AMERICAN MOTHERS
AMORGOS SOCIETY
HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH
SOCIETY OF TILOS
GRECIAN HUNTING CLUB OF NEW YORK
HELLENIC MEDICAL SOCIETY OF NY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου